ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 1

Yesterday 1

Week 17

Month 59

All 5401

งานติดตามและประเมินผล


ประกอบด้วย  3  หน่วยงาน

  • หน่วยประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
              มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ความพอเพียงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม

 

  • หน่วยติดตามประเมินผล
              มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือผู้บริหารของหน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม

 

  • หน่วยบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ
              มีหน้าที่ในการบริการให้คำปรึกษาแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้รับการตรวจในเรื่องต่างๆ ในอันที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและองค์กร