ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 7

Yesterday 11

Week 68

Month 145

All 6948

งานติดตามและประเมินผล


ประกอบด้วย  3  หน่วยงาน         

  • หน่วยติดตามประเมินผล
              มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือผู้บริหารของหน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม

 

  • หน่วยประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
              หน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  ความพอเพียงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม

 

  • หน่วยบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ
              หน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้รับตรวจในเรื่องต่างๆ ในอันที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ