ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 7

Yesterday 11

Week 68

Month 145

All 6948

งานตรวจสอบภายใน


ประกอบด้วย  3  หน่วยงาน

  • หน่วยตรวจสอบภายในส่วนกลาง
              หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้อง เชื่อถือได้ของตัวเลข และข้อมูลต่างๆ ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ การงบประมาณ และรายงานทางการเงินของคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง หน่วยงานอื่น และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงาน            และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประกอบด้วย สำนัก สถาบัน ศูนย์ และกองเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการประเมินผลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

  • หน่วยตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค
               หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินผลความถูกต้องเชื่อถือได้ของตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ด้านการเงิน บัญชี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมการประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข                และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

 

  • หน่วยตรวจสอบโครงการ
               หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดโดยมีผลผลิต    และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม