ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 1

Yesterday 1

Week 17

Month 59

All 5401

งานตรวจสอบภายใน


ประกอบด้วย  3  หน่วยงาน

  • หน่วยตรวจสอบภายในส่วนกลาง
              มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของตัวเลข ข้อมูลด้านการเงินและด้านการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้การดำเนินงานถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับและระเบียบราชการ ประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล
  • หน่วยตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค
              มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของตัวเลขข้อ มูลด้านการเงินและด้านการดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบราชการ
  • หน่วยตรวจสอบโครงการ
              มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินผลความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการต่างๆ  ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือมาตรฐานงานที่กำหนด ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม