ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 1

Yesterday 1

Week 17

Month 59

All 5401

งานบริหารและธุรการ


ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

 • หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
            มีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ- ส่งหนังสือ เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ งานพิมพ์ จัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่  ผลิตเอกสารและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของหน่วยงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล
 • หน่วยการเงิน งบประมาณและพัสดุ
            มีหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ควบคุมงบประมาณ จัดทำบัญชีและรายงานฐานะการเงิน   จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ   ทะเบียนครุภัณฑ์   ดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
 • หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
            มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี  แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนงานอื่นๆ
 • หน่วยประกันคุณภาพ
            มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน จัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ