ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 7

Yesterday 11

Week 68

Month 145

All 6948

งานบริหารและธุรการ


ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

 • หน่วยธุรการและการเจ้าหน้าที่

          หน้าที่และความรับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  จัดเก็บเอกสาร  จัดพิมพ์หนังสือราชการ  พิมพ์เอกสาร ถ่ายสำเนาเอกสาร จัดทำเอกสาร  ผลิตเอกสาร            ทำทะเบียนประวัติบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาตนเอง  การจัดส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน และงานอื่นๆที่  เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

 

 • หน่วยการเงิน งบประมาณและพัสดุ

           หน้าที่และความรับผิดชอบในการเบิก – จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบ 3 มิติ ทำบัญชีควบคุม      การใช้จ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์  และควบคุมทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ  และการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

 

 • หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

           หน้าที่และความรับผิดชอบในการวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยการจัดทำแผนงานระยะยาว  และแผนงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานแผนและผลการใช้จ่าย    งบประมาณให้มหาวิทยาลัยทราบตามไตรมาส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 • น่วยประกันคุณภาพ
            หน้าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายในสำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เสนอมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังทยาลัยรามคำแหง ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ