วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์

         

           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการความเชื่อมั่นและการบริการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         
วิสัยทัศน์

          พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในโดยยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย


พันธกิจ

1. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานของส่วนราชการ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มาตรการ และมติ  คณะรัฐมนตรี

2. ตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการดำเนินงาน                  การเงิน - การบัญชี และรายงานการเงิน

3. ปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม