ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 7

Yesterday 11

Week 68

Month 145

All 6948

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์

          สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ตลอดถึงช่วยเพิ่มคุณค่าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

         
วิสัยทัศน์

          พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในโดยยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย


พันธกิจ

1. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานของส่วนราชการ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มาตรการ และมติ  คณะรัฐมนตรี

2. ตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการดำเนินงาน                  การเงิน - การบัญชี และรายงานการเงิน

3. ปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม