ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 1

Yesterday 1

Week 17

Month 59

All 5401

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์

          การประเมินการควบคุมขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

         
วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นให้งานการตรวจสอบภายในสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน

ขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

      
พันธกิจ

         1.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
              ในการดำเนินงานของส่วนราชการ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ
              มาตรการ และมติคณะรัฐมนตรี
         2.  ตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้าน การดำเนินงาน
              การเงิน – การบัญชี และรายงานการเงิน
         3.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
         4.  ปรับปรุงและพัฒนางานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
              ตามที่กำหนด