ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 0

Yesterday 3

Week 10

Month 44

All 3364

ปรัชญา ปณิธาน


ปรัชญา

  • พัฒนางานตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
ปณิธาน

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม  ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ