ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ติดต่อเรา

      สำนักงานตรวจสอบภายใน 
      ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
      โทรศัพท์  : 0-2310-8127   
      โทรสาร  : 0-2310-8127

Today 7

Yesterday 11

Week 68

Month 145

All 6948

ปรัชญา ปณิธาน

 


ปรัชญา

  • ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมโดยทั่วไป

     
ปณิธาน

  • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ภายใต้กฎหมายและหลักจริยธรรม